Chairman's List

1971-2016 M.T.O.A CHAIRMAN & GENERAL SECRETARY BODY


MTOA Chairman's List

CHAIRMAN''S LIST

Year Name
1971-1973 Shri. MANOHAR SHROFF
1974-1976 Shri. RESHAM SINGH PYARA SINGH
1977-1979 Shri. T.M. OBHAN
1980-1981 Shri. DAYAL SINGH
1982-1983 Shri. LALBHAI MEHTA
1984-1985 Shri. DAYAL SINGH TALIB
1986-1991 Shri. NIRANJAN H GEHANI
1992-1996 Shri. DAYALAL M VAIDYA
1996-1998 Shri. VINOD KUMAR CHADHA
1998-2002 Shri. DAYALAL M VAIDYA
2002-2004 Shri. ASHOK KUMAR CHADHA
2004-2006 Shri. SHAM R GHOLAP
2006-2007 Shri. ASHOK KUMAR CHADHA
2007-2008 Shri. UMESH P CHALKE
2008-2010 Shri. GANGADHAR S AGARWAL
2010-2012 Shri. NIRANJAN H GEHANI
2012-2016 Shri. RAJENDRA KUMAR SHARMA

GENERAL SECRETARY

Year Name
1971-1995 Shri. K.G. KANITKAR
1995-1997 Shri. P. P. PATRAVALI
1997-1998 Shri. NIRANJAN H GEHANI
1998-2001 Shri. DAYAL SINGH TALIB
2001-2002 Shri. D. K. CHOUDHARY
2002-2004 Shri. NIRANJAN H GEHANI
2004-2006 Shri. JATINDER SINGH REKHI
2006-2010 Shri. PARSHURAM P. KATKE
2010-2012 Shri. KISHOR E. ANDHALE
2012-2016 Shri. DAYANAND P. NATKAR